Welcome to IDMC

Sign up to IDMC using your KU / UCPH account?

I'm already signed up to IDMC with my KU / UCPH account!

Sign up to IDMC without a KU / UCPH account?

I'm already signed up to IDMC without a KU / UCPH account!

About IDMC

Imaging Data Management Center (IDMC) is an image storage, sharing, previewing and processing facility provided by University of Copenhagen to employees, students and partners. IDMC delivers centralized storage space for personal and shared image files in addition to previewing and processing image data.

Frequently Asked Questions (FAQ)

How much storage space do I have on IDMC?

There's no space quota as such on the general IDMC storage, but the huge data sets known from high energy physics and bioinformatic databases are examples of data contents not considered suitable for IDMC. Anything within a few tens of terabytes should be fine, and we suggest that you just have a word with us if you want to store more than that.

Is My IDMC Data Replicated and Backed Up?

All data on IDMC is automatically replicated over multiple disks with RAID technology. We do not currently guarantee automatic and complete backup of ordinary data in your IDMC home folder or in the Workgroup shares.

How do I Transfer Entire Folders to/from IDMC?

In the IDMC web interface you can only upload/download individual files, so if you e.g. want to upload an entire folder structure there, first pack the folder(s) in a zip or tar file, upload it as usual and then use unpack from the right click menu on the uploaded file.
Likewise you can use pack on a folder in IDMC, download and unpack it locally.
Alternatively you can use the efficient file/folder handling described in the Advanced Data Access sections of the user guide. That makes IDMC appear like a network drive so that you can use your local file manager to copy entire folders to IDMC.

Can I Share, Exchange and Publish Data in e.g. a Read-only Fashion on IDMC?

Yes, depending on the audience and dynamics of the data to share you can use one of two overall methods.
For dynamic data you can either share in a read-write manner using the Workgroup shares or make them read-only in the Workgroup administration. Similarly you can do read-only sharing and publishing through the Workgroup web pages. Both are built into the Workgroups and the web pages come in a public and in a group-wide flavor, where the publishing is done by Workgroup owners storing data in the public_base and private_base workgroup subdirectories respectively on IDMC. Your Workgroups page includes links to those and to the resulting web pages.
For quick data exchange with anyone and particularly people not on IDMC, we recommend the Share Link feature. From your Files page you can create a share link for a file or folder and choose what kind of read and write access share link recipients should be granted. The share link method include the option to send out an invitation with the link directly on email, but it can of course also be manually distributed by other means. Share links can also be accessed with SFTP, FTPS and WebDAVS as described in the user guide.

How Are Workgroups Managed?

Workgroups can be created by VIP and TAP employees and the creator of a workgroup automatically becomes owner. All user management is left to the owner(s) without interaction from the IDMC system administrators. Co-owners and members can be added either directly using the Swedish numberplate or email alias of the user, or indirectly if the user requests owner-/membership on the Workgroups page, and the owner(s) follow the instructions then sent on email about adding the user with the full user ID format.

Why can't I use certain characters in file names?

IDMC prevents certain characters like "< > { | } * ? [ ]" in file names. You may already have run into similar limitations when naming files on your own PC or devices. In order to provide a secure and consistent experience across different platforms, web and advanced interfaces IDMC prohibits those and some more that are known to cause problems. Either because they are so-called control characters with a special potentially dangerous meaning on the storage systems or because they are known to interfere with the web interfacing and presentation. We are continuously evaluating the need for allowing more exotic characters but always with focus on not breaking existing interfaces and backends. Feel free to contact us about the possibility of allowing any additional characters that you may miss.

Can I use a certifcate to access IDMC?

In case you want the extra secure access you need to request and install one of our grid certificates as described on the corresponding getting started page. As you can see in the user-cert-import guide there, the certificate install process takes quite a few steps, but then at least login gets simpler afterwards. After installing your certificate you can use it first to sign up for your IDMC account and then afterwards to log in.

Questions and Support

The user guide provides basic information about using IDMC, but feel free to contact us using the email link at the bottom of the page in case you have any questions or comments (in English or Danish).

Be aware that the user guide is made for ERDA, the sister system of IDMC, but almost all examples are valid with the replacement of erda.dk with idmc.dk.

Terms of Use

IDMC comes with only few restrictions and they should be in line with basic common sense.
For the complete details please refer to the official terms of use always available from here.

Velkommen til IDMC!

Tilmeld dig IDMC med din KU-konto?

Jeg er allerede tilmeldt IDMC med min KU-konto!

Tilmeld dig IDMC uden en KU-konto?

Jeg er allerede tilmeldt IDMC uden en KU-konto!

Om IDMC

Imaging Data Management Center (IDMC) er et billed lager-, delings-, preview- og processerings-system leveret af Københavns Universitet til ansatte, studerende og partnere. IDMC leverer centraliseret lagerplads for personlige - og delte billedfiler samt faciliteter til preview og processering af billeddata.

Ofte stillede spørgsmål (OSS)

Hvor meget plads har jeg på IDMC?

Vi håndhæver ikke som sådan pladskvoter på selve IDMC datalageret, men kæmpe datasæt, som dem man kender fra højenergi-fysik eller bioinformatik-databaser, er eksempler på indhold, som ikke regnes for egnede til lagring på IDMC. Så længe vi taler datamængder op til omkring 30 terabytes, skulle der ikke være nogen problemer. Hvis du gerne vil gemme mere end det, kan det sikkert også lade sig gøre - bare tag en snak med os om det.

Er mine IDMC data replikerede og med backup?

Al data på IDMC er automatisk replikeret over flere diske v.h.a. RAID-teknologi. Vi garanterer ikke i øjeblikket automatisk og fuldstændig backup af almindelige data i din IDMC brugerfolder eller i Workgroup shares.

Hvordan overfører jeg hele foldere til/fra IDMC?

På dine IDMC websider kan du kun uploade/downloade enkeltfiler, så hvis du f.eks. vil uploade hele foldere den vej, må du først pakke dem i en zip- eller tar-fil, som du derefter uploader som vanligt og endelig udpakker med unpack fra højreklik-menuen på den uploadede fil.
Tilsvarende kan du bruge pack på en IDMC folder, downloade den pakkede fil og udpakke lokalt.
Alternativt kan du benytte den effektive fil/folder-håndtering som beskrevet i afsnittene om Avanceret datatilgang i brugervejledningen. På den måde kan IDMC tilgås som et netværksdrev så du kan benytte din almindelige filhåndtering til at kopiere hele foldere til og fra IDMC.

Kan jeg dele, udveklse og publicere IDMC data f.eks. så der kun er læse-adgang?

Ja, der er overordnet to forskellige måder at gøre det på afhængigt af hvor dynamiske data er, og hvem du vil dele med.
Når det drejer sig om dynamiske data er det muligt at dele med læse- og skrive-adgang via de almindelige Workgroup shares, samt at skifte sådanne shares til kun at give læse-adgang på administrationssiden. Det er også muligt at lave skrivebeskyttet deling og publicering via de tilknyttede Workgroup web sider. Begge følger automatisk med alle Workgroups og sidstnævnte findes i en udgave med offentlig adgang og en kun for gruppens deltagere. Publicering den vej foregår ved at Workgroup ejere gemmer data i de tilhørende public_base hhv private_base workgroup undermapper på IDMC. På din Workgroups side finder du links til disse og til de resulterende web-sider.
Til hurtig udveksling af data med hvem som helst, herunder ikke mindst folk som ikke er på IDMC, kan vi anbefale Share Link metoden. Fra din Files side kan du oprette et share link og vælge hvilken kombination af læse- og skrive-adgang modtageren skal gives. Share link metoden inkluderer muligheden for at udsende en invitation med link direkte på email, men det kan naturligvis også gøres manuelt via andre kanaler.

Hvordan styres Workgroups?

VIP- og TAP-ansatte kan oprette workgroups og de bliver derved automatisk ejere af den nye workgroup. Al brugerstyring er ejernes ansvar og foregår uden indblanding fra systemadministratorerne på IDMC. Medejere og medlemmer kan enten tilføjes direkte ved at indtaste brugerens svenske nummerplade eller email på Workgroup Management siden eller ved at brugere anmoder om owner-/membership på Workgroups-siden, og ejerne følger de derved emailede instruktioner om at tilføje brugeren vha det komplette bruger-ID.

Hvorfor er der tegn jeg ikke kan bruge i filnavne?

IDMC afviser enkelte tegn så som "< > { | } * ? [ ]" i filnavne. Måske du allerede har oplevet lignende begrænsninger i navngivningen af filer på din PC eller andre enheder. For at kunne levere en sikker og ensartet brugeroplevelse på tværs af platforme, web og avancerede brugergrænseflader afviser IDMC disse og visse andre som er kendt for at skabe problemer. Hvadenten det er fordi de er såkaldte kontroltegn med en speciel og potentielt skadelig betydning på lagersystemerne eller fordi de vides at forstyrre web-brug og -visning. Vi evaluerer løbende på behovet for at tillade yderligere eksotiske tegn, hele tiden under krav om hverken at skade brugergrænseflader eller bagvedliggende systemer. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os angående at få yderligere tegn du måtte savne tilladt.

Kan jeg bruge et certifikat til min IDMC-konto?

For den yderligere sikrede certifikat løsning skal du anmode om - og installere et af vores grid-brugercertifikater, jvf den tilhørende sådan kommer du igang side. Som det fremgår af user-cert-import guiden dér, kræver certifikat-installationen en del trin, men i det mindste er login så efterfølgende simplere. Når du har installeret dit certifikat kan du bruge det først i IDMCs tilmelding og efterfølgende til log ind.

Spørgsmål og hjælp

Brugervejledningen indeholder basal information om brugen af IDMC, men kontakt os gerne (på dansk eller engelsk) med spørgsmål og kommentarer v.h.a. email-linket nederst på siden.

Bemærk at brugervejledningen stammer fra ERDA, IDMCs søster-system, men næsten alle eksempler kan benyttes ved at erstatte erda.dk med idmc.dk.

Brugerregler

IDMC er kun begrænset af få regler, og de skulle gerne være i tråd med almindelig sund fornuft.
De fuldstændige detaljer vil altid være at finde i de officielle terms of use her fra siden.