Welcome to IDMC

About IDMC

Imaging Data Management Center (IDMC) is an image storage, sharing, previewing and processing facility provided by University of Copenhagen to employees, students and partners. IDMC delivers centralized storage space for personal and shared image files in addition to previewing and processing image data.

Sign up and use IDMC

If you haven't used IDMC before you first need to to get a user account. You may also want to refer to the IDMC / ERDA User Guide for an introduction and help on how to get started and get the most out of your account.

In case you already signed up for your account above, you can proceed with to your account.

Frequently Asked Questions (FAQ)

How much storage space do I have on IDMC?

There's no space quota as such on the general IDMC storage, but the huge data sets known from high energy physics and bioinformatic databases are examples of data contents not considered suitable for IDMC. Anything within a few tens of terabytes should be fine, and we suggest that you just have a word with us if you want to store more than that.

Is My IDMC Data Replicated and Backed Up?

All data on IDMC is automatically replicated over multiple disks with RAID technology. We do not currently guarantee automatic and complete backup of ordinary data in your IDMC home folder or in the Workgroup shares.

Can I Publish and Share Data in e.g. a Read-only Fashion on IDMC?

Yes, depending on the audience and dynamics of the data to share you can use one of three methods.
For permanent read-only publishing use the Archives and mark it for public availability. For more dynamic data you can either share in a read-write manner using the Workgroup shares or do read-only sharing with the associated web pages. The latter come in a public and in a group-wide flavor and the publishing is done by Workgroup owners storing data in the public_base and private_base workgroup subdirectories respectively on IDMC. Your Workgroups page includes links to those and to the resulting web pages.
Any data stored in the optional Seafile file synchronization service additionally support a share by email feature. That method allows both download and upload shares with optional password and time limit.

How Are Workgroups Managed?

Workgroups can be created by VIP and TAP employees and the creator of a workgroup automatically becomes owner. All user management is left to the owner(s) without interaction from the IDMC system administrators. Co-owners and members can be added either directly using the Swedish numberplate alias of the user, or indirectly if the user requests owner-/membership on the Workgroups page, and the owner(s) follow the instructions then sent on email about adding the user with the full user ID format.

Why can't I use certain characters in file names?

IDMC prevents certain characters like "< > { | } * ? [ ]" in file names. You may already have run into similar limitations when naming files on your own PC or devices. In order to provide a secure and consistent experience across different platforms, web and advanced interfaces IDMC prohibits those and some more that are known to cause problems. Either because they are so-called control characters with a special potentially dangerous meaning on the storage systems or because they are known to interfere with the web interfacing and presentation. We are continuously evaluating the need for allowing more exotic characters but always with focus on not breaking existing interfaces and backends. Feel free to contact us about the possibility of allowing any additional characters that you may miss.

Can I get an IDMC account without a UCPH account?

It is possible but more complex to set up access even if you do not have a general UCPH account (i.e. the Swedish numberplate). Our general username+password access described in the user guide relies on the OpenID login from KU Koncern-IT and they strictly use the UCPH user database.
We do provide an alternative access method with user certificates, so if you request a grid certificate then you can reuse that for IDMC signup and access.
IMPORTANT: please note that management requires such users not employed at UCPH to explicitly register with their affiliation to a local user. So please include a reference to your associate/advisor at UCPH Science in the comment field when you fill in the certificate request.
As you can see in the user-cert-import guide there, the certificate install process takes quite a few steps but then at least login is simpler afterwards.

Questions and Support

The user guide provides basic information about using IDMC, but feel free to contact us using the email link at the bottom of the page in case you have any questions or comments (in English or Danish).

Be aware that the user guide is made for ERDA, the sister system of IDMC, but all examples are valid with the replacement of erda.dk with idmc.dk.

Velkommen til UCPH IDMC!

Om IDMC

Imaging Data Management Center (IDMC) er et billed lager-, delings-, preview- og processerings-system leveret af Københavns Universitet til ansatte, studerende og partnere. IDMC leverer centraliseret lagerplads for personlige - og delte billedfiler samt faciliteter til preview og processering af billeddata.

Tilmelding og brug af IDMC

Hvis ikke du har brugt IDMC før, er det nødvendigt først at dig for at få en brugerkonto. Det kan i den sammenhæng også anbefales at se nærmere på IDMC / ERDA Brugervejledningen med introduktion og hjælp til at komme igang og drage mest muligt nytte af kontoen.

Hvis du allerede har tilmeldt dig IDMC ovenfor, kan du gå videre med at på din brugerkonto.

Ofte stillede spørgsmål (OSS)

Hvor meget plads har jeg på IDMC?

Vi håndhæver ikke som sådan pladskvoter på selve IDMC datalageret, men kæmpe datasæt, som dem man kender fra højenergi-fysik eller bioinformatik-databaser, er eksempler på indhold, som ikke regnes for egnede til lagring på IDMC. Så længe vi taler datamængder op til omkring 30 terabytes, skulle der ikke være nogen problemer. Hvis du gerne vil gemme mere end det, kan det sikkert også lade sig gøre - bare tag en snak med os om det.

Er mine IDMC data replikerede og med backup?

Al data på IDMC er automatisk replikeret over flere diske v.h.a. RAID-teknologi. Vi garanterer ikke i øjeblikket automatisk og fuldstændig backup af almindelige data i din IDMC brugerfolder eller i Workgroup shares.

Kan jeg publicere og dele IDMC data f.eks. så der kun er læse-adgang?

Ja, der er lidt forskellige måder at gøre det på afhængigt af hvor dynamiske data er og hvem du vil dele med.
Permanent skrive-beskyttet publicering gøres bedst med Archives og markering af at der skal arkiveres offentligt. Når det drejer sig om dynamiske data er det muligt at dele med læse- og skrive-adgang via de almindelige Workgroup shares eller at lave skrivebeskyttet deling via de tilknyttede Workgroup web sider. Sidstnævnte findes i en udgave med offentlig adgang og en kun for gruppens deltagere. Publicering den vej foregår ved at Workgroup ejere gemmer data i de tilhørende public_base hhv private_base workgroup undermapper på IDMC. På din Workgroups side finder du links til disse og til de resulterende web-sider.
Data gemt i den ekstra Seafile filsynkroniserings-service tilbyder yderligere en del via e-post funktion. Den metode tillader både upload- og download-delinger med mulighed for kodeord og tidsbegrænsning.

Hvordan styres Workgroups?

VIP- og TAP-ansatte kan oprette workgroups og de bliver derved automatisk ejere af den nye workgroup. Al brugerstyring er ejernes ansvar og foregår uden indblanding fra systemadministratorerne på IDMC. Medejere og medlemmer kan enten tilføjes direkte ved at indtaste brugerens svenske nummerplade på Workgroup Management siden eller ved at brugere anmoder om owner-/membership på Workgroups-siden, og ejerne følger de derved emailede instruktioner om at tilføje brugeren vha det komplette bruger-ID.

Hvorfor er der tegn jeg ikke kan bruge i filnavne?

IDMC afviser enkelte tegn så som "< > { | } * ? [ ]" i filnavne. Måske du allerede har oplevet lignende begrænsninger i navngivningen af filer på din PC eller andre enheder. For at kunne levere en sikker og ensartet brugeroplevelse på tværs af platforme, web og avancerede brugergrænseflader afviser IDMC disse og visse andre som er kendt for at skabe problemer. Hvadenten det er fordi de er såkaldte kontroltegn med en speciel og potentielt skadelig betydning på lagersystemerne eller fordi de vides at forstyrre web-brug og -visning. Vi evaluerer løbende på behovet for at tillade yderligere eksotiske tegn, hele tiden under krav om hverken at skade brugergrænseflader eller bagvedliggende systemer. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os angående at få yderligere tegn du måtte savne tilladt.

Kan jeg oprette en IDMC-konto uden en KU-konto?

Det er muligt men mere besværligt at opsætte adgang selv hvis ikke du har en generel KU-konto (d.v.s. den svenske nummerplade). Vores generelle adgangskontrol med brugernavn+kode, som beskrevet i brugervejledningen, benytter OpenID-login fra KU Koncern-IT og er dermed strengt knyttet til KUs brugerdatabase.
Vi tilbyder adgang med brugercertifikater som alternativ, så hvis du anmoder om et grid-certifikat kan du genbruge det til IDMC-tilmelding og -adgang.
VIGTIGT: bemærk at ledelsen har bedt om at sådanne brugere ikke ansat på KU registrerer sig med eksplicit tilknytning til en lokal bruger. Så henvis venligst til din samarbejdspartner/vejleder på KU Science i kommentarfeltet når du anmoder om certifikatet.
Som det fremgår af user-cert-import guiden der kræver certifikat-installationen en del trin, men i det mindste er login så efterfølgende simplere.

Spørgsmål og hjælp

Brugervejledningen indeholder basal information om brugen af IDMC, men kontakt os gerne (på dansk eller engelsk) med spørgsmål og kommentarer v.h.a. email-linket nederst på siden.

Bemærk at IDMC siderne p.t. kun findes på engelsk. Den danske brugervejledning kan forhåbentlig afhjælpe eventuelle forståelsesvanskeligheder, og en egentlig dansk oversættelse overvejes stadig.

Bemærk desuden at brugervejledningen stammer fra ERDA, IDMCs søster-system, men alle eksempler kan benyttes ved at erstatte erda.dk med idmc.dk.